ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 1 84100 ΣΥΡΟΣ
094197885 - ΣΥΡΟΥ
Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)
1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 5.007,07 5.007,06 0,01 5.007,07 5.007,06 0,01 1. Καταβλημένο 1.126.459,44 1.078.603,32
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 25.495,59 22.953,80 2.541,79 25.495,59 17.854,68 7.640,91 1.126.459,44 1.078.603,32
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 52.904,43 52.904,38 0,05 52.904,43 52.904,40 0,03 II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)
83.407,09 80.865,24 2.541,85 83.407,09 75.766,14 7.640,95 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1.537,62 49.393,74
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 732.004,60 732.004,60
IΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 733.542,22 781.398,34
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 288.057,63 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 288.057,63 288.057,63 288.057,63 288.057,63 V Αποτελέσματα είς νέο
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 2.709.865,34 1.372.894,81 1.336.970,53 2.701.244,65 1.250.810,37 1.450.434,28 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο -261.984,46 -226.938,44
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 65.143,59 41.968,67 23.174,92 64.225,48 39.911,26 24.314,22 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -261.984,46 -226.938,44
5. Μεταφορικά μέσα 19.505,60 16.380,13 3.125,47 19.505,60 16.380,13 3.125,47 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 455.215,85 444.908,15 10.307,70 444.434,01 427.567,92 16.866,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 1.598.017,20 1.633.063,22
3.537.788,01 1.876.151,76 1.661.636,25 3.517.467,37 1.734.669,68 1.782.797,69 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.537.788,01 1.876.151,76 1.661.636,25 3.517.467,37 1.734.669,68 1.782.797,69 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 44,02 44,02 2. Δάνεια Τραπεζών 214.758,00 239.654,16
44,02 44,02 214.758,00 239.654,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.661.680,27 1.782.841,71 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προμηθευτές 53.801,90 50.999,18
I Αποθέματα 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) 1.100,00
1. Εμπορεύματα 66,86 4. Προκαταβολές πελατών 0,00
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 398,53 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 3.517,97 2.521,64
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 6.986,81 599,27
465,39 11. Πιστωτές διάφοροι -2.982,56 3.331,79
ΙI Απαιτήσεις 62.424,12 57.451,88
1. Πελάτες 2.169,57 3.541,11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 277.182,12 297.106,04
Μείον:Προβλέψεις 2.169,57 3.541,11 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 58.314,80 58.314,80 2. 'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.076,04
11. Χρεώστες διάφοροι 3.842,64 4.454,75 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού 0,00
64.327,01 66.310,66 2.076,04
ΙΙΙ Χρεόγραφα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.877.275,36 1.930.169,26
IV Διαθέσιμα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Ταμείο 129.134,36 69.907,11 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2,00 2,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18.556,45 3.468,83 2,00 2,00
147.690,81 73.375,94
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 212.483,21 139.686,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων 570,03
570,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 1.877.275,36 1.930.169,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2,00 2,00
2,00 2,00


Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Eως: 31/12/2014


Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 252.877,36 225.838,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων 14.887,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 237.989,47 225.838,65
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 46.407,72
Σύνολο 284.397,19 225.838,65
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.806,67 53.633,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 300.722,70 190.269,79
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) 303.529,37 243.903,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -19.132,18 -18.065,13
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,51 47,50
0,51 47,50
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 8.919,98 8.919,98 -8.919,47 11.360,38 11.360,38 -11.312,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως -28.051,65 -29.378,01
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
2. Έκτακτα Κέρδη 6.366,64
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 673,11
7.039,75
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.317,48 1.609,02
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 11.716,64 3.160,54
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 14.034,12 -6.994,37 4.769,56 -4.769,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) -35.046,02 -34.147,57
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 146.581,18 153.168,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 146.581,18 0,00 153.168,81 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -35.046,02 -34.147,57
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Eως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως -35.046,02 -34.147,57
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων -226.938,44 -192.790,87
Σύνολο -261.984,46 -226.938,44
Ζημίες εις νέο -261.984,46 -226.938,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο -261.984,46 -226.938,44
Σύνολο -261.984,46 -226.938,44

ΣΥΡΟΣ, 31/03/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τ 937572
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΖ 443126
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΥΜΗΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ν 589415